Presentation of the Centre Представяне на Централната
лаборатория

27.06.2011. Във връзка с конкурса за заемане на академичната длъжност “доцент” по научно направление
“Информатика и компютърни науки”, шифър 4.6. (стар шифър 01.01.12 „Информатика“), обявен
в ДВ бр. 29/16.04.2010 г. с единствен участник гл. ас. Людмила Павлова Тодорова и съгласно
чл. 27(1) от ЗРАСРБ, днес 27.06.2011 г. се публикуват рецензиите и становищата на членовете на НЖ,
както и резюметата на трудовете на гл. ас. Л. Тодорова
.


10.05.2011. Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН – София обявява
Конкурс за доцент по биологични науки, шифър 4.3 (стар шифър 01.06.08 – биофизика)
за нуждите на секция “Електроиндуцирани и адхезивни свойства” към
Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН със срок 2 месеца от
обнародването в “Държавен вестник”.

Документи се подават в канцеларията на института, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105.

For comments and suggestions please contact webmaster
Last modified on .